För ett sportfiskeguidningsföretag som FiskeDan.se är en livskraftig miljö och långsiktigt hållbara fiskevatten inte bara viktigt, utan även en direkt förutsättning för verksamheten.

 Därför är det en självklarhet att inom ramen för verksamheten försöka bedriva ett aktivt miljö- och fiskevårdsengagemang ur både ett lokalt och globalt perspektiv.

 

Genom att inom verksamheten identifiera områden där det finns olika miljöpåverkande aktiviteter och med dessa som utgångspunkt skapa en Miljö- och Fiskevårdspolicy, så underlättas arbetet med olika miljöfrämjande åtgärder påtagligt.

Detta är något som inte bara kan bidra till ett mer långsiktigt hållbart sportfiske, utan också till en positiv och hållbar utveckling av den egna verksamhetens affärer.

 

Dan FiskeDan Bjurshammar, Fiskeguide

 

Allmänt

 FiskeDan eftersträvar ett nära och aktivt samarbete på miljö- och fiskevårdsområdet med företagets kunder, leverantörer och andra samarbetspartners för att genomföra olika miljöförbättringar i syfte att successivt minska företagets miljöpåverkan på Östersjön och framförallt som fiskeguide i Stockholms skärgård.

Denna miljöpolicy skapades i januari 2013. Policyn är ett levande dokument som skall förändras, uppdateras och förbättras över tiden. Uppföljning och revidering av policyn sker därför löpande i takt med att kunskapen, utvecklingen och arbetet på miljö- och fiskevårdsområdet inom företaget fortskrider.

Miljö och fiskepolicyn är alltid synlig och tillgänglig för verksamhetens olika intressenter på hemsidan www.fiskedan.se

 

 Identifierade miljöförbättringsområden

FiskeDan har identifierat nedanstående (7) miljöförbättringsområden och miljöförbättrande aktiviteter på respektive område. Aktiviteterna har uppdelats i aktiviteter som Skall respektive Bör genomföras i största möjliga omfattning inom ramen för verksamheten.

 

 Transportmedel 

      FiskeDan Skall:

 • använda moderna 4-taktmotorer eller motsvarande miljövänliga motorer.
 • inte använda bottenfärger på båten.
 • Se till att båttvätt sker på avsedd plats på land (ex på biltvättplats) med miljömärkta tvättmedel.
 • Framföra transportmedel på ett resurssnålt och miljövänligare sätt (sk ECO-driving).
 • Serva motorer enligt fabrikatörens gällande serviceschema.
 • Vara utbildad lägst Fartygsbefäl klass 8.

 

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning: 

 • Att vid underhåll och reparationer av de transportmedel och den fiskeutrustning mm som används inom ramen för verksamheten, alltid försöka undvika giftiga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen.

 

Utrustning

FiskeDan Skall:

 • Använda skonsam håv som minskar risken för skador på fiskens slemskikt.

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning:

 • Undvika bly som förtyngning i sänken och beten

 

Lagar och regler

 FiskeDan Skall:

 • Alltid värna om de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten ger.
 • Respektivera fredade zoner såsom lekvikar etc.
 • Respektera utmärkta fartområden och hålla rätt hastighet vid framförande av båt eller annat transportmedel.
 • Visa ömsesidig respekt och en allmän hänsyn till andra sportfiskare, närboende och övriga som vistas vid fiskevattnen.
 • I övrigt följa gällande lagar, regler och rekommendationer som gäller för sportfisket och sjöfarten mm.

 

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning:

 • Informera kunder/gäster/leverantörer och samarbetspartners om innebörden i allemansrätten och verksamhetens miljö- och fiskevårdspolicy.

 

Uppförandekoder  

FiskeDan Skall:

 • alltid eftersträva att bedriva ett sportfiskeetiskt, ekologiskt och långsiktigt hållbart sportfiske.

 

Sportfisket

FiskeDan Skall:

 • Alltid eftersträva att bedriva ett beståndsanpassat fiske. Att ta upp matfisk (tex abborre), är okej under vissa förhållanden förutsatt att inga ekologiskt hållbara gränser för ett/flera fiskebestånd riskerar att överskridas.
 • Inte bedriva fiske efter lekande fisk/romstinna fiskhonor under fredningstider.
 • Avliva eventuell matfisk på ett effektivt och skonsamt sätt.

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning:

 • Nyttja Catch & Release i syfte att möjliggöra ett beståndsanpassat fiske.
 • Hantera fisken skyndsamt ovan vatten och på ett skonsamt sätt för att underlätta återutsättande. Vid stor fisk ska karpsäck användas.

  

Naturmiljön/Fiskevattnen

FiskeDan Skall:

 • Alltid se till att lämna naturen oskadd efter ett strandhugg, utan att lämna något skräp eller på annat sätt förstöra eller påverka naturmiljön och fiskevattnen.

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning:

 • Städa och plocka upp skräp efter andra om det är praktiskt möjligt.
 • Elda på befintliga/anvisade eldningsplatser i de fall matlagning sker över öppen eld.
 • Informera om att alkohol/droger bör undvikas under pågående fiske.
 • Icke efterlämna något fiskrens eller död fisk på land.

 

Övrigt

FiskeDan Skall:

 • alltid källsortera och/eller överlämna allt avfall/skräp som verksamheten genererar och som mottages av den närmsta miljöstationen för omhändertagande.

FiskeDan Bör i största möjliga omfattning:

 • Eftersträva att försöka plocka upp omärkta sk spöknät när det är praktiskt möjligt.
 • Eftersträva att välja det mest miljövänliga alternativet vid olika typer av inköp till verksamheten. 

 

Representant och huvudansvarig för framtagandet, uppföljning och revidering av verksamhetens miljöarbete och denna miljö- och fiskevårdspolicy är Dan Bjurshammar.

 

Dokument:

FiskeDan´s Miljö- och Fiskevårdspolicy 2013

Upprättad:

2013-02-01

Senast reviderad:

2013-02-19